כניסה לנרשמים
שם:
סיסמא:
 
בודק פנים מפעלי לאביזרי הרמה 20/02/2018 :
מקומות אחרונים

הכשרה והסמכת בודק מוסמך לניטור תעסוקתי חדש !!!!!!! 04/2018 :


יועץ מוסמך לבטיחות אש למבנים 02/2018 :
הזדרזו להירשם ......

ממונה בטיחות :


מכין תכנית לניהול הבטיחות :


השתלמות ענפית בכימיה 03/2018 :
קורס המקנה ידעה על הסיכון הכימי של כימיקלים בממשקים שונים

אחראי היתר רעלים 21/03/2018 :


מדריך מוסמך לבטיחות :


קורס מנהל עבודה בבנין 106 :
ניהול בטיחות תהליכית

מטרת ניהול בטיחות תהליכית- היעדר סיכונים בלתי מבוקרים ומניעת התממשות תרחישי כשל.

תהליך ניהול הבטיחות, בבסיסו, הוא גישה ניהולית וניהול הסיכונים הוא מכשיר המסייע להבין את משמעות הסיכון, תוצאותיו והדרכים לסלקו,להקטינו, להתגבר עליו או להתמירו.
ניהול הסיכונים מהווה כיום מרכיב מרכזי בין מרכיבי ניהול הבטיחות ותהליכיו –
(PSM- Process Safety Management), אשר באמצעותם מקודמת כיום הבטיחות בתעשיות המתקדמות בכל העולם.

ביצוע זה"ב (זיהוי, הערכה, בקרה) כמרכיב של ניהול סיכונים אפקטיבי:
ניתוח סיכונים הוא התהליך בו מזהים קיום של גורם סיכון, קובעים את מאפייניו, מעריכים את גובה הסיכון, קובעים רמת קבילותו בהתאם לבקרות הקיימות וממליצים על אמצעים נוספים.
מדובר בבטיחות שיטתית, המבוססת על זיהוי והערכה של סיכונים וטפול בהם – טרם התרחשה תאונת עבודה או נגרמה פגיעה בבריאות העובד.
תקן ישראל 18001 – "מערכות ניהול בטיחות וגיהות בתעסוקה – דרישות", קובע אף הוא דרישה עיקרית של "תכנון" [סעיף 4.3.1], על-פיה נדרש :- "תכנון לזיהוי גורמי סיכון, הערכת סיכונים ובקרת סיכונים".

תכנית ניהול סיכונים של העיסוק 
מתאימה להטמעה בחברות מתקדמות בהישגי בטיחות.
משתלבת ותומכת בדרישות החוקים ות"י 18001.
"נתפרת" בהתאמה לחברתכם.
יוצרת שיפור במערכי ניהול הבטיחות.
מהווה מיצוי מוכח ונראה של מאמצי ההנהלה למימוש אחריותה המתחייבת בחוק.

שיטת ניהול סיכונים  של העיסוק 
השיטה המקובלת והמקיפה ביותר, בה נשתמש, היא ניתוח בטיחות של העיסוק, (JSA: Job Safety Analysis), וכוללת ניתוחי בטיחות של תפקידים, מטלות, תהליכים, קשרי עבודה, ותחנות עבודה (כולל התייחסות לעבודות בלתי שגרתיות ועבודות קבלנים), וכן בטיחות של מטלה גם במקרים כאשר מתבצעים שינויים בתהליך או באחד ממרכיבי תחנת העבודה השגרתיים.
השיטה מבוססת על פירוק מטלה לשלבים, איתור תרחישים אפשריים של נזק בכל שלב, והערכת ההסתברות לתרחיש כזה וחומרת התוצאה, בעזרת מטריצת הערכת סיכונים ובקרה. במסגרת הניתוח אנו מפיקים המלצות לאותם תרחישים המייצגים רמה לא קבילה של סיכון, כדי להוריד את רמת הסיכון שלהם לרמה קבילה. 

שלבים עיקריים:
 זיהוי גורמי הסיכון
Hazard Identification " מה עלול לגרום לפגיעה ?"
"מה יכול להזיק?" חלוקת המטלות וזיהוי תרחישי כשל
 הערכת הסיכונים, Risk Assessment, "מה הנזק הצפוי?" מהי ההסתברות לפגיעה ומה חומרת התוצאה הצפויה במקרה של פגיעה (המקרה הגרוע ביותר האפשרי - Worse Case Scenario)
 בקרת הסיכונים ("מה אפשר לעשות?")
בקרה - כל פעולה או אמצעי מיועדים למניעת כשל או למזעור פגיעתו. הערכת יעילות הבקרות הקיימות והמלצות שילוב בקרות נוספות ודרכי ישומן

יתרנות השיטה:
השיטה לאיתור גורמי סיכון, הערכתם והמלצה על פתרונות- מאפשרת היעדר סיכונים לא קבילים ומניעת התממשות תרחישי כשל.
מבוצעת באופן פרואקטיבי (טרם התרחשות תאונת עבודה או אירוע בטיחותי).
גישה שיתופית ואחריות כוללת - מבוצעת על-ידי צוות מוסמך הכולל את העובד במטלה, האחראי עליו, ובמידת הצורך – גם איש בטיחות או מומחה מקצועי אחר.
מקיפה כל עיסוק, משימה, פעולה, תהליך באירגון, בשגרה וכל שינוי .
תרחישי מטלות ותוצאות הניתוח מתועדים ויוצרים מאגרי מידע .
התוצר של הניתוח משמש הן לאיתור גורמי סיכון במטלות עתידיות, והן לצורך חקירה של תאונה או אירוע בטיחותי (באם קרו). 

 
 
Create & Support:       

עמוד ראשי | צור קשר | מפת אתר
©כל הזכויות שמורות לבאר הדרכות
אין להעתיק ו/או להפיץ מחדש חלקים כלשהם מהאתר, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מבאר הדרכות.