כניסה לנרשמים
שם:
סיסמא:
 
אחראי היתר רעלים 24/10/2018 (3 ימי כשירות) :
הזדרזו להרשם לקורס

קורס נאמני בטיחות 08/2018 :


מפעילי דוודי קיטור 19/11/2018 :
מקצוע מבוקש עם אפשרות של העסקה במידי כולל השתתפות בקורס ההרשמה החלה , הזדרזו להרשם . הסמכה לכל החיים.

יועץ מוסמך לבטיחות אש למבנים 11/2018 :
הזדרזו להירשם ......כדאי ! קורס שונה ומעשיר ונותן כלים בתחום התכנון.

ממונה בטיחות 10/2018 :


מכין תכנית לניהול הבטיחות 08/2018 :
הזדרזו להירשם..

השתלמות ענפית בכימיה 09/2018 :
קורס המקנה ידעה על הסיכון הכימי של כימיקלים בממשקים שונים

אחראי היתר רעלים 24/10/2018 :
מקומות אחרונים הזדרזו להרשם!!!!

מדריך מוסמך לבטיחות :


קורס מנהל עבודה בבנין 106 :
מכין תכנית לניהול הבטיחות

רקע
בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות) התשע"ג-2013, נקבע, כי תכנית לניהול בטיחות, תוכן רק על ידי מי  שיעמוד בדרישות המפורטות בתקנות.
קביעה זו, באה כדי  להבטיח, כי  התפקיד של הכנת תכנית ניהול בטיחות, הדורש ידע מקצועי מעמיק בתחום ניהול הבטיחות בתעסוקה, לרבות ניהול סיכוני בטיחות ובריאות בתעסוקה, יבוצע בידי  מי שהוכשר לכך, ומסוגל לעמוד במשימה.
לקיום מטרה זו, נקבעה על ידי מנהל הבטיחות במשרד הכלכלה, תכנית להכשרת כשירים בבטיחות, להכנת תכנית ניהול בטיחות, וזאת במסגרת שמונה ימי השתלמות, כנדרש בתקנות ארגון  הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו-1996. (להלן-תקנות הממונים).
 
יסוד משפטי:
היסוד המשפטי לנוהל זה היא תקנה 4.(א)(1) בתקנות, הקובעת כי:
"(א) תכנית (ניהול בטיחות) תוכן על ידי אחד מאלה בלבד:
(1) בעל אישור כשירות תקף לפי תקנה 3 לתקנות הממונים, ובכלל זה ממונה על הבטיחות במקום העבודה, שעבר במסגרת שמונת ימי ההשתלמות הנדרשים בתקנה 3(ב) לאותן תקנות, השתלמות בניהול סיכונים, לפי תכנית שאישר מפקח העבודה הראשי, באמצעות מוסד, שמפקח העבודה הראשי אישר לו לקיים השתלמות כאמור;"
 
נושאי הלימוד העיקריים:
 1. בטיחות כמערכת מנוהלת
 2. הכרות עם התקנה והבהרת משמעותה, ככלי לניהול בטיחות.
 3. בנית התוכנית לניהול בטיחות.
 4. מדיניות בטיחות קביעת יעדים ומדדים.
 5. מבוא לניהול סיכונים.
 6. ניהול סיכונים-  הכלים/השיטות.
 7. בקרת סיכונים.
 8. עריכת מבדקי בטיחות ובריאות.
 9. מעורבות הגורם האנושי.
 10. סיכוני גהות תעסוקתית.
 11. ניהול סיכונים באתרי בניה ובמפעלים.
 12. היבטים משפטיים של תקנת תכנית ניהול בטיחות.

עקרונות הקורס:

 1. מיקוד: תכנית הלימודים מתמקדת בנושא ניהול סיכונים. לשאר הפרקים של תכנית ניהול בטיחות מוקדש זמן קצר, יחסית, מתוך הבנה כי דרישות אלה מוכרות לממונים על הבטיחות. כמו כן, מתבססת התכנית על ההערכה כי משתתפי התכנית בקיאים, יחסית, בזיהוי סיכונים, וזקוקים לחיזוק הנושאים של הערכת סיכונים ובקרת סיכונים. תודגש התפיסה הכוללת של בטיחות כמערכת מנוהלת ופרואקטיבית ויילמד המודל של מערכת ניהול בטיחות כולל מדיניות וקביעת יעדים ומדדים, בשילוב  הערכת סיכונים .
 2. תירגול: התכנית כוללת הרצאות ותירגול. יש חשיבות רבה לתרגול הנושאים הנלמדים, תוך שימוש  במצבים אמתיים מתוך עולם התוכן של המודרכים.
 3. משך ההשתלמות – ששה ימי לימוד ותרגול בכיתה, ובנוסף, יום השתלמות, בגין הכנת התכנית על ידי המשתלמים.
 4. הכנת תכנית ניהול בטיחות מידגמית: א. לאחר 5 ימי לימודים, משתתפי התכנית מתבקשים להכין תכנית ניהול בטיחות מידגמית אמיתית. כל תכנית שתוגש, תיבדק על ידי המרצים המאושרים בקורס, ויינתן משוב אישי למכין התכנית. הכנת התכנית כאמור, מזכה את המשתתף בהכרה ביום כשירות נוסף.  ב. על מנת שהמשתתפים יוכלו להכין תכנית כאמור, יהיה רווח של כשבועיים בין היום החמישי ליום  השישי  של תכנית ההשתלמות.
 5. תנאים לעמידה בדרישות ההשתלמות: א. השתתפות בכל ימי ההשתלמות, שיעורים ותרגילים.ב. הכנת תכנית ניהול בטיחות מדגמית כאמור לעיל, אשר תיבדק ותאושר על ידי מרצה/מרצי הקורס. יינתן משוב בכתב ובע"פ לגבי כל תכנית שתיבדק.
 6. חומרי עזר: יחולקו על פי נהל משרד הכלכלה
הקורס מיועד לממוני בטיחות בעלי כשירות על פי הנוהל: לחץ כאן לעיון בנוהל
משך הקורס
:   6 ימי לימוד מלאים, ויום נוסף להצגת תכניות.
מעבר הקורס בהצלחה מקנה 7 ימי כשירות לממונים.
הלימודים יתקיימו: בית יציב, באר שבע. 
קיימת אפשרות לקיום הקורס בכל רחבי הארץ.

 
 
אישור אגף הפיקוח לקיום השתלמות מכין תכנית לניהול בטיחות : להורדת הקובץ לחץ כאן
 
Create & Support:       

עמוד ראשי | צור קשר | מפת אתר
©כל הזכויות שמורות לבאר הדרכות
אין להעתיק ו/או להפיץ מחדש חלקים כלשהם מהאתר, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מבאר הדרכות.