באר הדרכות – הדרכות בטיחות, לימודי בטיחות

  יש לך שאלה? נענה בשמחה!

  אגף פיקוח
  בטיחות ובריאות תעסוקתית
  בעלי תפקיד בבטיחות ובבריאות בתחום העבודה
  עדכון פרטי קשר – נותני שירותים בבטיחות ובבריאות בעבודהטופס המקוון
  ממונה בטיחות – מינוי / כשרות
  הודעה למפקח עבודה אזורי על מינוי ממונה על הבטיחותטופס המקוון
  דיווח על השתתפות בימי השתלמות לצורך שימור הכשירות המקצועיתטופס המקוון 
  נוהל דיווח ימי השתלמות לממונים על הבטיחות
  דיווח ימי השתלמות – שאלות נפוצות
  מינוי בעלי תפקידים
  טופס בקשה למינוי ממונה בטיחות לייזרטופס המקוון
  טופס בקשה למינוי ממונה בטיחות קרינה מייננתטופס המקוון
  מינוי מפעיל מכונת הרמה (למעט עגורן)טופס להורדה
  מינוי אדם כשירטופס להורדה
  הסמכת בעלי תפקידים
  הסמכת בעלי תפקידים – עגורנים, מכונות הרמה ואביזרי הרמה
  הסמכת בעלי תפקידים – חומרי נפץ וזיקוקים
  הסמכת בעלי תפקידים – מעליות, דרגנועים ומעלונים
  הסמכת בעלי תפקידים – מתקני לחץ
  הסמכת בעלי תפקידים – קרינה
  הסמכת בעלי תפקידים – בדיקות סביבתיות תעסוקתיות
  הסמכת בעלי תפקידים – בטיחות בבנייה
  הסמכת מנהלי מחצבות
  רישום-הדרכהטופס להורדה
  ועדת בטיחות
  דיווחי ועדת בטיחות במקומות עבודהטופס המקוון
  דיווח על מינוי או החלפת נאמן בטיחות במקום עבודהטופס המקוון
  פרוטוקול ועדת בטיחותטופס להורדה
  הסמכת בעלי תפקידים – ניהול בטיחות
  עבודה בגובה
  הסמכת בעלי תפקידים – עבודה בגובה
  אישור על הדרכת עובד לביצוע עבודה בגובה
  פנקס כיס לבטיחות בעבודה בגובה
  בניה
  פנקס כללי לעבודות בניה ובניה הנדסיתטופס  להורדה
  מנהל עבודה בבניה
  הודעה על פעולות בנייה ומינוי (או החלפת) מנהל עבודה באתרטופס המקוון
  הודעה על מינוי מנהל עבודה והחלפתו לפרק זמן מוגדר – הנחיות וקווים מנחים
  הצהרת מנהל עבודה-הפסקת מינוי כמנהל עבודה באתרטופס המקוון
  נוהל בנושא אישור או התנגדות למינוי מנהל עבודה בבניה, השעייתו וביטול מינויו
  עבודות בהם אין חובת דרישה למינוי מנהל עבודה בעבודות בניה
  מסמכת מנהל עבודה
  עוזר בטיחות
  נוהל הכשרה ייעודית לעוזרי בטיחות
  תאונת עבודה
  דיווח על תאונת עבודה – קישור לדווח
  טופס הודעה על תאונת עבודה/מחלת מקצוע טופס  להורדה
  הביטוח הלאומי
  נפגעי עבודה
  בקשה למתן טיפול רפואי לנפגע עבודה  (250)טופס  להורדה
  תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה (211) – מקווןטופס להורדה
  מעסיקים – הביטוח הלאומי
  דמי תאונה – לא תאונת עבודה
  מוסדות חינוך
  רשימה מנחה לעריכת מבדק במוסדות חינוךטופס  להורדה
  שיחה עם נציג